[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] اقلیم

[تاریخ:] ۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۴

[شماره:] ۷۷

 

توطئه ضد سلطنتی در ایران بصورت مخالفت با ارتش و مبارزه با رئیس ستاد ارتش شروع شده است.

آنهائیکه از نوسانات زیر پرده سیاست خبر دارند میدانند که همیشه مبارزات ضد سلطنتی از دو ناحیه صورت گرفته است یکی از ناحیه حزب توده و دیگری از ناحیه طبقه فامیل هزار نفری.

مخصوصاً از همان ایامیکه اعلیحضرت همایونی با اعلام فکر رفرماتیستی و تقسیم اراضی توجه ملت ایران را بخود جلب کردند حزب توده و طبقه حاکمه متحدا علیه مقام سلطنت قدمهائی برداشتند که محصول اتحاد آنان پیدایش جبهه ملی و نوسات جمهوری طلبی در زمان حکومت دکتر مصدق بود؛ اما بخواست خدای متعال و باراده ملت نجیب ایران با قیام مردانه ۲۸ مرداد ضربه محکمی بر بساط آنان زده شد و جای امیدواری است که با همکاری عموم مردمان فداکار و مبارزات دلیرانهایکه در این مدت انجام شد بنیان و اساس افکار آنان در هم پاشیده شود.

ولی خشم و سوءنیت طبقه حاکمه و فامیل هزار نفری و حزب توده نسبت بعلاقه ملت ایران به شاهنشاه عظیمالقدر خود باقی ماند. تا اینکه در این ایام که بر اثر وحدت و اتحادی که میان طبقه روحانیون و ارتش پیش آمده است بدبینی فامیل هزار نفری و حزب توده را نسبت بشاهنشاه بحد اعلا بالا برده است.

چنانکه در هفته جاری در یکی از مجالس مقننه نسبت برئیس ستاد ارتش تیمسار سرلشگر باتمانقلیچ و سایر دستگاههای نظامی حملات بسیار زنندهای صورت گرفت.

در آنجا ایراد گرفتهاند که چرا تیمسار باتمانقلیچ به پیروی از منویات ملوکانه در تخریب «حضیرةالقدس» [«حظیرةالقدس»] شرکت کردهاند؟

در حالیکه این عمل تاریخی تیمسار سرلشگر باتمانقلیچ نشانه وحدت و اتحاد مقامات روحانی با ارتش و بالاخره شاهنشاه عظیمالقدر ایران است که مورد حمله قرار گرفته است!

کسی نیست از این آقایان سؤال کند که اگر تخریب عمل «حضیرةالقدس» [«حظیرةالقدس»] لازم بود چه مانعی داشت که رئیس ستاد ارتش که مطیع اوامر مطاعه ملوکانه است، در آن شرکت میکرد و بنام نامی اعلیحضرت همایونی اولین کلنگ تخریب «حضیرتالقدس» [«حظیرةالقدس»] را میزد؟

و اگر شما با اساس تخریب «حضیرةالقدس» [«حظیرةالقدس»] مخالفید خوب است که اعتراض خود را بمقامات روحانی بنمایند که چرا ایجاد چنین صحنهای را کردند تا منجر بتخریب «حضیرةالقدس» [«حظیرةالقدس»] گردد؟

ولی آنهائیکه وارد باسرار عملیات شما میباشند، میدانند که شما طبقه فامیل هزار نفری که همیشه بر ضد مقام سلطنت بودهاید و حتی از همکاری با حزب توده دریغی نداشتهاید و چقدر ناجوانمردانه بمقام سلطنت ایران خیانت کردهاید.

از این که اتحادی میان مقامات روحانی و مقام سلطنت پیدا شده است، نگران شدهاید و میخواهید با حملات مستقیم خود برئیس ارتش و انتقاد از عملیات ارتش شاه را متهم سازید.

مولوی میفرماید:

بر نمد چوبی اگر آن مرد زد

بر نمد آن را نزد، بر گرد زد!

شما با حمله برئیس ارتش و با کوبیدن ارتش میخواهید بشاه حمله کنید، شما میخواهید موجبات تجدید اوضاع گذشته را فراهم سازید و بار دیگر ایران را صحنه آشوب و بلوا سازید.

در حالی که چه خیال خام و چه فکر احمقانهای دارید؟

شما خیال می کنید میتوانید بار دیگر میان ملت ایران و شاهنشاه عظیمالشان آن جدائی بیفکنند؟

شما خیال میکنید که بار دیگر ممکن است بساط جمهوری را در ایران برپا سازید!

واقعاً چقدر احمقانه فکر میکنند.

ما امیدواریم که با همین تذکر مختصر دست از عملیات تخریب خود بردارید وگرنه اسرار شما فاش خواهد شد و آنوقت روسیاهتر از زغال خواهید شد...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]