[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] اقلیم

[تاریخ:] ۲۳ شهریور ۱۳۳۴

[شماره:] ۹۲

 

انتشارات روزنامه تایمز در باره ایام سوگواری

روزنامه تامیز[تایمز] لندن در شماره مورخه ۳۰ ماه اوت از قول خبرنگار خود در تهران مینویسد

...در همه جا برای جلوگیری از وقایع ناگوار مامورین انتظامی گمارده شده بودند[مخصوصا در قم و طهران همانطور که در قسمت اول خبر ذکر شده] و به آقای فلسفی واعظ که چندی قبل مردم را به مبارزه علیه بهائیها تحریک نموده بود اجازه سخنرانی از رادیو داده نشد خبرنگار تایمز اضافه میکند از قرائن و آثار استنباط میشود که دولت موفق شده از مداخله محافل غیر مسئول در امور سیاسی جلوگیری نماید. ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]