[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] انقلاب اسلامی

[تاریخ:] یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۶۰ – ۱۲ رجب ۱۴۰۱ – ۱۷ مه ۱۹۸۱

[شماره:] ۵۴۱

[صفحه:] ۳

 

شیخ محمد منتظری: در آینده هم مسائل را می گویم حالا شما میخواهید بگوئید دیوانه یا ضعف اعصاب

...مجلس شورای اسلامی در روز پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۶۰ جلسه علنی داشت که به لحاظ اهمیت مشروح دستور کار مجلس در شماره روز شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۰ درج گردید اینک نطقهای قبل از دستور و سخنان محمد منتظری از نظر گرامیتان میگذرد...

...محمد منتظری گفت میخواهم یک مثال کوچک بزنم روزنامه میزان توقیف میشود رضا صدر که مدیر مسئول آن روزنامه بوده است، زندانی میشود بازپرس محترمی به نام علی‌اکبر عابدی در این جریان دست‌اندرکار بوده است.

در این هنگام صباغیان خطاب به هاشمی گفت: آقای هاشمی، این مسائل ارتباط دارد؟

منتظری ادامه داد: خیر من میخواهم مثال بزنم.

صباغیان: آقای هاشمی ۳ بار به من اخطار کردید. آقا محمدی نماینده همدان: شما که روزنامه میزان نیستید.

محمد منتظری - می‌خواهم یک مثال بزنم (همهمه نمایندگان) یکی از نمایندگان: آقا صحبت نکنید بگذارید صحبت کنند بعداً اگر حرفی بود جواب بدهید.

محمد منتظری - من سئوال میکنم و حق همه هست که بگویم چه کسانی آزاد کردهاند؟ (روزنامه میزان را آزاد کردند)

یکی از نمایندگان – یکیشان بهایی بود؟

محمد منتظری - دو قاضی دادگستری در شعبه حقوقی ۳۱ که یکی از آنها از دوستان خانواده علم و از سردمداران جریان ۱۴ اسفند در دانشگاه و یکی از آنها هم بهایی بوده است.

رئيس [مجلس]: ارتباط این موضوع با دفاع از خود شما چیست؟

محمد منتظری: من میخواهم بگویم که چه کسانی آزاد کردند.

رئيس [مجلس]: خوب به شما چه ارتباطی دارد؟.

محمد منتظری: فرامرز زمانی سلیمی مستشار شعبه ۳۹ دادگاه: حقوقی...

رئيس: چیزی بگوئید که به شما مربوط باشد، شما باید از آن حرفی که ایشان به شما زدهاند دفاع کنید.

محمد منتظری: اجازه بدهید.

رئیس: خوب اگر اجازه بدهم باز دوباره همین مشکل بوجود میآید.

محمد منتظری: بسیار خوب پس من از حرفهایم صرفنظر میکنم و یک سری مطالبی هست که من دارم و متأسفانه فرصتی نیست که بگویم و مردم را آگاه کنم.

رئيس: من هم میدانم و این هم اینقدر وقت نمیخواهد.

محمد منتظری: ... اما در مجموع خط سیر سیاست امریکا در ایران و سیاست صهیونیسم بینالمللی در ایران را قبل از اینکه لانه جاسوسی اشغال شود گفتهام. در مورد آقای عباس امیرانتظام هم گفتهام در آینده هم میگویم و اگر این شخص آزاد شود بدست انقلابیون در این کشور ترور میشود این را شما بدانید!...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]