[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] انقلاب اسلامی

[تاریخ:] پنجشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۳۶۰

[شماره:] ۵۰۹

 

کارنامه رئیس جمهور

گزارش بمردم

میهن و وطن چیز تازهای نیست، ره آورد غرب هم نیست

اسلام، دین دوستی، محبت، اخوت و برادری میان انسانهاست

میهن دوستی نه تنها مغایر با اسلام نیست، بلکه خود اسلام است...

...داستان دوم داستانی است که در اروپا به هنگام بحث از هویدا و حکومت او پیش آمد. یکی گفت او موجود خطرناکی است و کشور را بباد خواهد داد. میگفت که آنهایی که در رابطه با یک جریان بیوطنی قرار گرفته بودند، آن بلاها را سر ایران آوردند و اینکه او در رابطه با جریان بیوطنی قرار گرفته است. توضیح خواستیم که مراد شما از سه جریان بیوطنی چیست؟ او گفت این آدم در این سه جریان بیوطنی، بیاعتبار کردن وطن دوستی و بیارزش کردن وطن را تبلیغ کرده است: بهائیگری و فراماسونری و حزب توده. دوتای اول در راه خدمت به غرب، میخواستند آن حس وطن دوستی را از بین ببرند و اسباب سلطه غرب را بر ایران فراهم کنند. حزب توده هم میخواست بجای وطن دوستی "مسکو دوستی" و "روسیه دوستی " را بنشاند. بهمین دلیل هم وطندوستی را بعنوان ارزش بورژوایی محکوم میکرد و این آدم بهائی بود، فراماسون شد و در اروپا هم که بود به محافل تودهای هم خدمت میکرد. این سه جریان هنوز هم هستند و به کار خود ادامه میدهند و این تبلیغها هم اگر هست و در پوشش اسلام انجام میگیرند از ناحیه همانهاست. و حال میرسم به اصل بحث...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]