[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] امید ایران

[تاریخ:] ۷ خرداد ۱۳۵۸

[شماره:] ۱۰۰۹

 

اسلام حکومتی و اسلام انقلابی

نگاه سر دبیر

علی‌رضا نوری‌زاده...

... اینکار آنقدر ادامه یافت تا آنجا که در عصر صفوی، چیزی که بنام اسلام و تشیع خوانده میشد در واقع مجموعه قوانینی بود که به حمایت از ظلم و بیداد فرزندان شیخ صفي وضع شده بود. بار دیگر بازی تقدیر رواج پیدا کرد. و هر بار صدائی به مخالفت با ظلم برخاست انگشت علمائی که در خدمت دستگاه بودند سر صاحب صدا را نشانه رفت و فریاد "وا اسلاما" ی "مجلسی"ها گوشها را آزرد. در عصر قاجاریه وقتی اداره جاسوسی انگلیس نخست "باب" و بعد "بهاء" را خلق کرد. حکام وقت و علمای مزدور بهترین حربه را یافتند و هر روشنفکری را با تهمت "بابی“ و "بهائي" به زیر تیغ جلاد فرستادند. انقلاب مشروطیت تلاش کرد معیارها را تغییر دهد و جلوه‌ای از اسلام انقلابی را ترسیم کند. ولی خیلی زود عین‌الدوله‌ها مجلس روضه خوانی بر پا کردند. و بعنوان گربه‌های عابد نما اسلام صفوی را رواج دادند. رضا خان تصمیم گرفت برای همیشه خود را از حضور اسلام راحت كند. ولی ایمان ته نشین شده در دلهای مردم مانع کار او شد. پسرش بار دیگر لباس اسلام پوشید و با اشاعه‌ی خرافات و ترویج اسلام قلب شده دکان و دستگاهی شبیه به بارگاه اسلامی صفویه برپا کرد. در عصر او تعداد آخوندهای اوقافی زیاد شد و داستانهائی از نظرکردگی ایشان و رابطه آریامهر و حضرت عباس اینسو و آنسو شایع شد...

.... تلویزیون و رادیو انحصاری میشود و بجای آنکه بتو آموزش بدهد و سرگرمت کند هر شب به جنگ اعصاب خرد شده تو میآید و یا مداحی و تملق را رواج میدهد. در نظم نخست به کسی تهمت نمیزنند و مارک ضد انقلاب هر روز برپیشانی کسی نمی‌چسبد ولی در نظم دوم صد سال پیش روشنفکر مُهر "بابی" و "بهائی " میخورد. امروز ضد انقلابی و ساواکی و مزدور میشود...

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]