[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] امت

[تاریخ:] ۲۱ شهریور ۱۳۵۸

[شماره:] ۲۳

 

جلال نویسندگان، آل احمد

قلم- این روزها برای ما شده یک سلاح و با تفنگ اگر بازی کنی، بچه همسایه هم که به تیر اتفاقی‌اش مجروح نشود، کفتر‌های همسایه که پر خواهند کشید… و بریده باد این دست اگر نداند که این سلاح را کجا باید برد.

«کارنامه سه ساله»

...از کدام جلال باید صحبت کرد؟...

...و یا از جلال مقالات، که غرب را با «غرب‌زدگی» به فریاد آورد و غرب‌زدگان را به خود واشناسانید، که کیستی؟ و در کجای کاری؟ و «خدمت و خیانت روشنفکران» را عیان ساخت و نیشتر به واقعیتی چرکین زد که «... اما یک واقعیت موجود است و آن اینکه روشنفکر غرب زده ما به وسوسه حکومت‌های وقت از همان اول که در فرنگ درس خواندن و فرنگ برگشتن را آموخت شروع کرد به لا‌مذهبی. از کتاب‌های جلال الدوله و آثار ملکم‌خان بگیر تا آثار کسروی و از جنجال بهائیگری بگیری تا حرف و سخن اصلی حزب توده، اغلب روشنفکران و نهضت‌های روشنفکری ندانسته و نسنجیده علم مخالفت با مذهب و روحانیت را برداشتند...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]