[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

 

[روزنامه‌:] امت

[تاریخ:] ۲۱ شهریور ۵۸

شماره : ۲۳

 

جلال نویسندگان، آل احمد

قلم- این روزها برای ما شده یک سلاح و با تفنگ اگر بازی کنی بچه همسایه هم که به تیر اتفاقی‌اش مجروح نشود- کفتر‌های همسایه که پر خواهند کشید…. و بریده باد این دست اگر نداند که این سلاح را کجا باید برد.

«کارنامه سه ساله»

...و یا از جلال مقالات که غرب را با «غرب‌زدگی» به فریاد آورد و غرب‌زدگان را به خود واشناسانید، که کیستی؟ و در کجای کاری؟ و «خدمت و خیانت روشنفکران» را عیان ساخت و نیشتر به واقعیتی چرکین زد که «... اما یک واقعیت موجود است و آن اینکه روشنفکر غرب زده ما به وسوسه حکومت‌های وقت از همان اول که در فرنگ درس خواندن و فرنگ برگشتن را آموخت شروع کرد به لا‌مذهبی. از کتاب‌های جلال الدوله و آثار ملکم‌خان بگیر تا آثار کسروی و از جنجال بهائیگری بگیری تا حرف و سخن اصلی حزب توده، اغلب روشنفکران و نهضت‌های روشنفکری ندانسته و نسنجیده علم مخالفت با مذهب و روحانیت را برداشتند...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]