[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شما و مطبوعات

 

[روزنامه:] آفتاب شرق

شماره: ۴۶۴۱

تاریخ: ۲ خرداد ١٣٣٤

 

دستهائی برای بهائیا [بهائیان] در ایران فعالیت میکند

 

پس از اشغال حظیرةالقدس از طرف مقامات انتظامی قدغن شده بود که عکسهای مربوط باشغال این بنا بخارج از کشور ارسال نشود با وجود این بلافاصله پس از سه روز عکسهای مختلف اشغال حظیرةالقدس در جراید امریکائی با آب و تاب تمام بچاپ رسیده است.

از آنجائی که کلیه بهائیان سرشناس و سایر بهائیان شدیداً تحت نظر میباشند.

مسلم شده است که در تهران دستهای دیگری غیر از بهائیان برای این فرقه ضاله فعالیت مینمایند.

گفته میشود مقامات انتظامی اکنون مشغول فعالیت هستند تا این دستها را بشناسند.

شهرت دارد، توقیف پنج نفر که خبر آن در همین شماره درج شده با این موضوع بیارتباط نمیباشد زیرا گفته میشود که عکسهای مربوط به اشغال حظیرةالقدس توسط این اشخاص بخارج ارسال شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]