[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] آذرین

[تاریخ:] ۲ آبان ١٣۳۶

[شماره:] ۷۱۶

 

از رودسر

قابل توجه مقامات مربوطه

متأسفانه مدتی است که روسای بانک ملی و پست و تلگراف رودسر شایع است بهایی هستند و میگویند جلساتی تشکیل میدهند و رفت و آمدهای مشکوکی میشود خوبست در بدو امر خود آقایان نامبرده این موضوع را روشن کنند و چنانچه انشاءاله تهمت است رسماً تكذيب نمايند و سپس از تیمسار ریاست معظم شهربانی انتظار داریم در این مورد دستورات مقتضی بشهربانی رودسر صادر تا در صورت صحت جلوی هرگونه فعالیتهای مضره گرفته شده و رفع نگرانی بعمل آید.

خبرنگار آذرین - رضي عصام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]