[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] ابرار

[تاریخ:] ١٧ مهر ١٣٧٠

 

هجوم فرقههای سیاسی به پاکستان

روند توطئه غرب علیه موج فزاینده اسلام خواهی در جهان سرعت بیشتری یافته است. نضج و رشد اسلام در جهان که اینک از آن به عنوان دوران حاکمیت «دینی – سیاسی» نام برده میشود پس از دوازده سال که از پیروزی انقلاب اسلامی میگذرد، به منصه ظهور رسیده است...

در این میان آتش بیاران معرکه نیز با حمایت غرب به ویژه آمریکا به نفوذ خود در پاکستان شدت دادهاند. آمریکا با حدّت بسیار میکوشد تا فضای بازتری در اختیار فرقه سیاسی بهائیت در پاکستان قرار دهد. این فرقه در اسرائیل، انگلیس و آمریکا با حمایت صهیونیستها مراکزی تشکیل داده و رهبری عناصر خود را در نقاط مورد نظر برای نفوذ بر عهده گرفتهاند.

فرقه سیاسی بهائیت اینک متوجه پاکستان شده است تا دست به ایجاد تشکیلات تازهای در این کشور بزند و از آشوبی که وهابیون در آن کشور برپا کردهاند، بهره گیری کند.

فعالیت فرقه سیاسی بهائیت در کشور اسلامی پاکستان به بهانه آزادی اقلیتها در واقع به رسمیت شناختن این فرقه ضد انسانی است که بنیانگذار آن به عنوان آلت سیاست انگلیس آشوبهای دوره ناصری را در ایران شکل داد و سپس سردمداران بعدی آن در ترکیه و انگلیس به تبلیغ پرداختند و برخی از آنان مفتخر به لقب «سر» از سوی پادشاه انگلیس شدند.

بیتردید ایجاد زمینه برای رشد فرقه سیاسی بهائیت در پاکستان تکوین حلقه دیگری از توطئه ضد اسلام در منطقه خاورمیانه به ویژه در همجواری جمهوری اسلامی ایران است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]