[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] ابرار

[تاریخ:] دوشنبه چهارم آبان ۱۳۶۴ - ١٢ ربیعالاول ۱۴۰۶

[شماره:] ۴۵

 

گفتار روز

تاریخ تکرار نخواهد شد

بسم‌الله الرحمن الرحیم

اقدام انقلابی و به موقع مجلس خبرگان در مورد انتخاب حضرت آیت‌الله‌العظمی منتظری به عنوان رهبریت امت اسلامی پس از امام خمینی نور امیدی در دل محرومین و مستضعفان جهان و امت مسلمان ایران بود. این حرکت از یکسو مسلمانان جهان را با این واقعیت مواجه ساخت که انقلاب اسلامی پویائی خود را حفظ کرده و همچنان با ماهیتی اسلامی و نه شرقی – نه غربی سرتاسر گیتی را در خواهد نوردید. از سوی دیگر استکبار جهانی را که تصور میکرد پس از امام میتواند از طریق رفاه طلبان انحرافی در حرکت انقلاب اسلامی بوجود بیاورد با یأس مواجه ساخت بطوریکه در رسانههای گروهی و بلندگوهای استکباری از روزیکه این انتخاب انقلابی به اطلاع عموم رسید جوسازیها شدت گرفته و مسایلی عنوان شدند که حکایت از عصبانیت و عدم رضایت آنها داشت. به این دلیل که حضرت آیت‌الله‌العظمی منتظری فردی شناخته شده بوده و آنها نیز به خوبی به خصوصیات ایشان آشنا هستند...

...این زخم که جهان اسلام را پس از حیات پیامبر (ص) دچار تفرقه ساخت در حال حاضر نیز که بیش از چندین قرن از آن میگذرد التیام نیافته و آثارش هویداست بطوریکه اسلام به فرقههای گوناگون تقسیم شده و استعمارگران نیز با ایجاد تفرقه در میان آنها به بهرهبرداری پرداختهاند.

ایجاد فرقههائی نظیر وهابیت – بهائیت – ازلیه – بابیه و قادیانیگری از سوی استعمارگران بر تشتت و تفرقه افزوده و مانع از وحدت مسلمین گردید تا حدیکه طرح دارالتقریب شیخ شلتوت و دیگر علمای اسلام عملاً عقیم ماند...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]