[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

بسمه تعالی

جمهوری انقلاب اسلامی ایران

 تاریخ ٢٠ تیر ۶۴

شماره ۶۳/ ۴۷۸-ب- ا ۳۹۸۵

 

دادستانی انقلاب اسلامی مرکز

ابلاغیه علیه حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب اسلامی مرکز به زندانی

زندانی آقای شعاع [الله] شریف فرزند علی‌اصغر شماره شناسنامه [حذف شده] در تاریخ ١٨ شهریور  ۶۳ باتهام عضویت در فرقه ضاله بهائیت و تبلیغ به نفع بهائیت بازداشت و در تاریخ ١٢ اسفند  ۶۳ در دادگاه انقلاب اسلامی مرکز شعبه ٩ محاکمه و به تحمل ۱۵ سال حبس قطعی با احتساب ایام بازداشت موقت محکوم گردیده است.که به توجه به تاریخ بدو بازداشت ختم محکومیت ایشان در تاریخ ١٨ شهریور  ٧٨ میباشد.

مقتضی است مسئولین زندان پنج روز قبل از ختم محکومیت اجرای احکام را مطلع تا نسبت به آزادی زندانی اقدام لازم بعمل آید.ضمناً لازم است یکبرگ حکم فوق که به رؤیت متهم رسیده با امضاء و اثر انگشت جهت ضبط در پرونده به بایگانی تحویل شود.

دایره ابلاغ و تقویم

اجرای احکام دادسرا و دادگاه‌های انقلاب اسلامی مرکز

[مهر و امضا]

٣٠ تیر ۶۴

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

مشروحه حکم دادگاه فوق به رؤیت اینجانب شعاع الله شریف فرزند علی اصغر شماره شناسنامه [حذف شده] متولد ١٣١٣ رسید.

نظر زندانی- نظری ندارم

[امضا و اثر انگشت]

١-در تاریخ ٧  شهریور  ۶۴ حکم فوق بمن ابلاغ شد

٢- تاریخ زیر مهر و امضاء ٣٠/-۴ و بالای حکم ٢٠/-۴ بود که بایستی اشتباهاً بجای ٣٠-٢٠و یا بعکس گذاشته شده باشد.

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]