[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

نخست وزیر

 

تاریخ: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۲۰

شمارۀ: ۲۳۸۶

 

محرمانه و مستقیم

 

وزارت کشور

رونوشت گزارش رسیده از ادارۀ پست سروستان راجع به رفتار و عملیّات بهائی‌های آن‌جا برای آگاهی به پیوست فرستاده می‌شود. چون این قبیل اجتماعات از طرف دولت ممنوع گردیده است، این اشخاص حقّ تظاهرات و تشبّثات را نداشته و از نظر حفظ انتظامات عمومی از این گونه عملیّات آنها باید جلوگیری به عمل آید.

[قسمت خط خورده] لازم است در صورتیکه مقتضی بدانید مراتب را باستانداری هفتم تذکر داده و تعلیماتی که در اینموضوع لازم است صادر فرمائید.

 

[دستنوشته:] نتیجهٴ اقدامات را اطّلاع خواهید داد.

نخست وزیر

 

[دستنوشته:] تجدید شد. ۲۵ اردیبهشت ۱۳۲۰، ملک[الکلامی].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]