[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت امور اقتصادی و دارائی

 

شماره ۱۴۱۱۴/١١٨٣٧/٣١

تاریخ ۲۵ خرداد ١٣٧٠

 

بسمه تعالی

 

اداره کل گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

 پیرو نامه شماره ۲۷۴۸۶/۱۸۸۵۷/٣١- [تاریخ:] ٢٩ شهریور ۶۷ چون بر اساس‌نامه شماره ۵۳۰۹/٣٢- ۲۵ خرداد ٧٠ اداره کل وصول و اجراء مالیاتهای تهران خانم روحیه بیات فرزند احد دارنده شناسنامه شماره [حذف شده] صادره از [حذف شده] (ردیف ٢ فهرست فوق‌الذکر) ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی خود را داده‌اند لذا خروج نامبرده از کشور از لحاظ مالیاتی بلامانع میباشد./ش

احمد حسینی

معاون درآمدهای مالیاتی

 

رونوشت:

اداره  وصول و اجراء مالیاتهای تهران عطف بنامه شماره مذکور جهت اطلاع

اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی بهمراه سابقه

[یادداشت دستنویسی شماره در حاشیه صفحه]

 ١١ /۷۴۴۵ /٣ /٨  [تاریخ] ۵ تیر ٧٠

 

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در پایین صفحه]

۲۶ خرداد ٧٠ - دایره بررسی

١١ /۷۴۴۵ /٣ /٨ [تاریخ] ٢٧ خرداد ٧٠

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]