[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

دادستانی انقلاب اسلامی مرکز

 

تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۶۳

شماره ۶۱ / ۴ /۱۸۵۸۱

پیوست ندارد

 

گواهی‌نامه

 

بدینوسیله گواهی میشود آقای: روح ا [لله] صادق زاده، فرزند نصرا [لله]، از تاریخ ۲ تیر ۶۱ لغایت ۱۸ مرداد ١٣۶۱ و در این بازداشتگاه زندانی بوده است و با قرار: تعهد و کفالت معتبر آزاد شده است

 

دادسرای انقلاب اسلامی مرکز

[امضا روی مهر رسمی] دفتر مرکزی زندان اوین امور اجرائی [ناخوانا]

 

[مهر رسمی] انتظامات زندان انقلاب اوین- خروج بلامانع است

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]