[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

 

شیر و خورشید

 

وزارت کشور، استانداری سوّم؛ شمارۀ: ۲۹۸۶؛ تاریخ: ۱۳/۱۲/۱۳۲۲؛ محرمانه، مستقیم

 

فرمانداری شهرستان تبریز

پیرو تلگراف شمارۀ ۲۸۸۸ – ۶/۱۲/۲۲ موضوع هجوم عدّه[ای] از اهالی به منزل بهائی‌ها، محترماً معروض می‌دارد: به طوری که مراتب طیّ شمارۀ ۲۱۹۳ – ۲۴/۸/۲۲ گزارش گردیده، تقریباً شش ماه قبل چند نفر از بهائیان تبریز و تهران به آذرشهر آمده، مشغول داد و ستد و به طوری که اهالی اظهار می‌داشتند بنای تبلیغات را گذاشته بودند که اهالی بدین امر رضایت نداشته و می‌خواستند تولید فساد نمایند. در آن موقع از معتمدین و مالکین به بخشداری دعوت و با حضور رییس شهربانی با دلایل و نصایح آنها به عواقب وخیم این کار ملتفت و اهالی را از اقدام به این موضوع منصرف و طرفیّت هم برطرف و مرتفع شده بود و چند نفر از آنها هم در آن موقع به تبریز مراجعت و دو سه نفر دیگر در آذرشهر باقی مانده بود، به طوری که اطّلاع حاصل گردیده، گویا این دو سه نفر چند روز قبل یک نفر را که اسمش معلوم نیست به نزد آقای حاجی میرزا محسن پیش‌نماز فرستاده و او را دعوت به مباحثه می‌نمایند که این موضوع را پیش‌نماز نام‌برده روز سوّم و چهارم ماه جاری که مصادف با روز وفات بوده و عدّهٴ کثیری از اهالی هم حضور داشته‌اند در منبر مطرح و اهالی را تنقید بر این کرده که چرا به این قبیل اشخاص حیاط می‌دهید[۱] و معامله می‌کنید که جرأت و جسارت پیدا کرده، پیغام بفرستند که مرا برای مباحثه دعوت کنند؟ در روی این اصل اهالی هم از مسجد خارج و عدّهٴ کثیری به منزل آقایان بالازاده و حسین چیت‌ساز بهائی تعصّباً هجوم و به طوری که ادارۀ شهربانی گزارش می‌دهد، لحاف و تشک‌ها و لباس آنها را جلوی پنجره ریخته، با نفت آتش زده و عدّه[ای] هم مشغول شکستن ظروف و اثاث‌البیت بودند که به محض مشاهدهٴ مأمورین شهربانی و ژاندارمری فرار و از طرف مأمورین جلوگیری و چندین نفر را دستگیر نموده بودند و روز ۵/۱۲/۲۲ سرکار سرهنگ امیر پرویز و نمایندهٴ هنگ ژاندارمری تبریز در اثر تقاضای ادارۀ شهربانی به آذرشهر وارد و در اطراف موضوع بازجویی و بعداً با حضور این جانب حاجی میرزا محسن پیش‌نماز را احضار و مراتب را از نام‌برده استعلام، به طوری که فوقاً عرض شده، اظهاراتی که در روی منبر نموده، اقرار و بعداً جمعی از معتمدین و ریش‌سفیدان را احضار، در حضور واعظ نام‌برده با دلایل و نصایح مضرّات این قبیل کارها را گوشزد و عصر همان روز به تبریز مراجعت فرمودند.

بدیهی است تا کنون قضیّه را حضوراً به عرض رسانیده‌اند. با این‌که پروندهٴ عمل از طرف ادارۀ شهربانی تنظیم و به دادگاه احاله گردیده، ولی کسانی که دستگیر و به دادگاه اعزام داشته‌اند، اغلب آنها صغیر و چند نفر دیگر هم در ضمن بازجویی اظهار داشته‌اند که آنها را از کوچه گرفته و به دادگاه اعزام داشته‌اند که همان اشخاص را سرهنگ نام‌برده حضوراً ملاحظه و عدم ارتکاب آنها را گواهی فرمودند. ولی تا کنون محرّک و مسبّبین حقیقی را شهربانی معرّفی و معلوم نکرده است. مجدّداً دستور داده شد که محرّک و مسبّبین را کشف و جهت مجازات قانونی به دادگاه معرّفی نمایند. البتّه تصدیق خواهند فرمود که این همه بی‌ترتیبی و جار و جنجال در اثر عدم مراقبت شهربانی و نبودن یک نفر مدیر در رأس مأمورین آن اداره است که عملیّات آنها طبق شمارۀ ۲۵۸۴ – ۲۴/۱۰/۲۹۰۳ – ۶/۱۲/۲۲ عرض گردیده. مراتب محض استحضار خاطر مبارک عرض و توضیحاً علاوه می‌نماید مادامی که یک نفر مأمور شهربانی از تبریز به آذرشهر اعزام نگردد، مسبّب و محرّکین حقیقی کشف نخواهد شد. بسته به رأی مبارک است.

بخشدار و شهردار آذرشهر، پناهی

برابر اصل است، [امضاء]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

 

١- در نسخهٴ اصل: می‌دهند.