[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

دادسرای انقلاب اسلامی قم

تاریخ: ۲۳ تیر ۶۰

شمارۀ: ۱۶۹۶

پیوست:-----

 

مدیریت محترم صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز اهواز

مقرر فرمائید در اسرع وقت سوابق خدمتی آقای وجدانی کارمند آن سازمان را که در آغاز پیروزی انقلاب بجرم بهائیت اخراج و گویا مجدداً در آن مرکز مشغول بکار گردیده کتباً باین دادسرا اعلام دارند – قبلاً از تسریع عمل شما سپاسگزاری میشود.

دادستان انقلاب اسلامی قم – کرمی

از طرف [ناخوانا]

[امضا روی مهر رسمی]

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

[ناخوانا] - نامبرده بایستی طی نامه‌ای برای ادای توضیحات و ارائۀ مدارک اعزام گردد و خود را معرفی نماید

[امضا]

سید مجتبی صفدری

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

شماره ۱۶۱۴/ ۳۱

تاریخ ۲۹ تیر ۶۵