[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شیر و خورشید

وزارت کشور، استانداری استان دهم؛ شمارۀ: ۷۴۶۵؛ تاریخ: ۲۱/۶/۲۵؛ پیوست: رونوشت؛ مستقیم

 

جناب اشرف آقای نخست وزیر

تعقیب تلگراف مورّخ ۲/۶/۳۲۵ نصرالله آزادگان که از اردستان به آن مقام محترم مخابره نموده است، معروض می‌دارد که به محض وصول تلگراف، دستورات لازم به هنگ نگهبانی اصفهان و بخشداری اردستان صادر گردید. اینک رونوشت گزارش شمارۀ ۱۰۱۴۸ هنگ نام‌بردهجهت استحضار خاطر مبارک تقدیم می‌شود.

استاندار استان دهم، نادر آراسته، [ امضاء: نادر آراسته ]

 

[حاشیهٴ ۱:] بایگانی.

[حاشیهٴ ۲:] شمارۀ ۲۱۳۳ – ۱/۷/۲۵.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]