[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

ژاندارمری

(تلفن ۲۱۳۳)

 

از: ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران رکن سوم دایره امنیت

به: آقایان دکتر حسین نجی و منوچهر قائم مقامی

موضوع: تلگراف مورخه ۳۱ شهریور ۵۸

 

شماره ۱- ۷۷۶-۴۰۱- ۸

تاریخ ۵ مهر ۵۸

پیوست -----

چون رویدادهای اعلام شده در تلگراف فوق در حوزه فعالیت شهربانی اتفاق افتاده رسیدگی به آن در صلاحیت ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران نمیباشد. س

فرمانده ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران – سرتیپ دانشور

از سوی سرتیپ مه منش

[امضا]

گیرنده

 

تیمسار ریاست شهربانی جمهوری اسلامی ایران پیرو تلگراف فوق جهت استحضار.

 

آدرس: تهران [آدرس]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]