[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] اطلاعات

[تاریخ:] ۷ دی ماه ۱۳۳۴ - ۲۹ دسامبر ۱۹۵۵

[شماره:] ۸۸۷۹

 

پرونده متهمين بقتل

صبح امروز پرونده چهل و سه نفر از متهمین واقعه یزد که در حدود شش ماه قبل شبانه بدهی واقع در دوازده کیلومتری یزد ریخته و بر اثر اختلافات مذهبی ۱۵ نفر از مخالفين خود را شبانه سر بریدند جهت رسیدگی نزد آقای صدارت دادستان ارسال گردید تا مورد رسیدگی استینافی قرار گیرد.

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]