[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

جهت تعمیر عینک توسط خانم جباری

عینک ملوک خادم سالن ۳

اتهام بهائیت:

با تشکر بند ۲۱۲

 

[داخل در پاکت نامه]

زندان اوین

دفتر ۲۱۶ سالن ۳

اطاق ۱۰۵

ملوک خادم فرزند موسی

 

[مهر:] بازرسی شد [روی پاکت]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]