[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

زندان دادرسی انقلاب اسلامی اصفهان

 

شماره: ۵۶۴۴

نام گیرنده وجه عبدالمجید مطهر بند -----نام پدر -----

مبلغ ۲۰۰۰ نام پرداخت کننده -----

 

امضاء گیرنده وجه

حسابدار

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]