[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

زندان اوین

 

تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۶۰

شماره: ۹۲۱۵۳

مبلغ: / ۳۰۰۰ ریال جهت تحویل به آقای عبدالشوقی تبیانی زندانی بند ۳۲۵ توسط آقای/خانم همسر رسید

نام گیرنده وجه -----

[امضاء]

 

توجه: دقت بفرمائید قبض رسید مفقود نشود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]