[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

 

۱۳ آبانماه ۶۲

 

در تاریخ فوق مبلغ -/۱۰۹۵۰۰ ریال باقیمانده مبلغی که در بازرسی از منزل در دست برادران سپاه بود جهت نیاز مخارج منزل در اختیار این جانبه سلطان تشکر خانم دکتر تشکر تحویل گردید%

 

یکصد و نه هزار و پانصد ریال تمام

سلطان تشکر

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]