[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

دادسرای انقلاب اسلامی گنبد

بسمه تعالی

شماره ۳۴/ ۶۲/ ٢٢

تاریخ ٢٠ اسفند [ناخوانا]

پیوست-----

 

بدینوسیله گواهی میشود که نامه شماره ٧٩٠٩ - ٣/ ۲۴-۲۴/ -٣ مورخه ١٨ اسفند ۱۳۶۲ به پیوست ۶۴ برگ از اوراق مربوطه تحویل شعبه سوم گردید ضمناً متهم احتمالاً در زندان قدس می‌باشد.

دادیاری شعبه سوم دادسرای انقلاب اسلامی گنبد

[مهر رسمی]

[تاریخ:] ٢٠ اسفند [ناخوانا]

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

[ناخوانا] – در پرونده دکتر تشکر قرار دهید.

[مهر:] اندیکس شد

[دو مهر رسمی با شماره و تاریخ در پشت صفحه]

تاریخ ٢٠ اسفند ۱۳۶۲

شماره ٧٩٢١

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]