[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

چک شماره ۱۹۷۶۶۰ از حساب جاری شماره[حذف شده]  شرکت نونهالان نزد بانک ملت شعبه رضائیها بملبغ یکصد میلیون ریال در وجه حساب جاری ۹۰۰ بنیاد بامور مالی بنیاد رسید.

[امضا روی مهر رسمی]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]