چک شماره ۱۹۷۶۶۰ از حساب جاری شماره[حذف شده]  شرکت نونهالان نزد بانک ملت شعبه رضائیها بملبغ یکصد میلیون ریال در وجه حساب جاری ۹۰۰ بنیاد بامور مالی بنیاد رسید.

[امضا روی مهر رسمی]