[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

شرکت امناء

وابسته به بنیاد مستضعفان

نمایندگی استان مازندران

تاریخ: ۲۸ فروردین ۶۱

شماره:-----

پیوست:-----

 

مبلغ پنج هزار و پانصد تومان بابت اجاره منزل مسکونی حظیرةالقدس و گلستان جاوید تنکابن توسط آقای گرشاسبی و لطفی به اینجانب رسیده است. بابت فروردین ماه ۱۳۶۱ دریافت شد.

 

[امضا روی مهر رسمی]

 

بنیاد مستضعفان شرکت سهامی امناء استان مازندران

۲۸ اردیبهشت ۶۱

 

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در پایین صفحه]

شهر تنکابن

برای استحضار

۵۴۱-۴ – ۲۳ اردیبهشت ۶۱

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]