[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور، فرمانداری شهرستان کاشان؛ [ شماره ندارد؛ رونوشت گزارش تاریخ ۳۱خرداد ۲۴ ]

 

در نتیجهٴ گزارشی که از آران به مقام کفالت فرمانداری کاشان رسیده بود، در تاریخ سه‌شنبه ۲۸  خرداد  ۲۴ جناب آقای فهیم کفیل فرمانداری به آران تشریف آورده، تذکّرات مفیده که به طرفین دادند، نصایح آقای کفیل فرمانداری کاملاً به موقع و بر اثر نصایح مزبوره شکایتی که از طرف آقای رمضان‌علی لامع و چند نفر دیگر شده به ادارۀ ژاندارمری، از شکایت گذشته صرف‌نظر و از توجّه آقای کفیل فرمانداری، انتظامات محلّی کماکان برقرار گردید.

محلّ امضای ۴ نفر از بهائیان آران و رمضان‌علی لامع

رونوشت با اصلی که به شمارۀ ۲۱ – ۳۱ خرداد ۲۴ محرمانه ثبت شده، برابر است، [امضاء]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]