عرضه کتاب‌های ضد بها‌ئی در نمایشگاه کتاب تهران، اردیبهشت  ۱۳۸۸