[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت کشاورزی

سازمان کشاورزی استان مازندران

شماره: ۳ / ۱۴۱۴۳ / ک

تاریخ: ۱۱ بهمن ١٣۷۳

پیوست -----

 

بسمه تعالی

 

آقای بهرام نبی الهی

بازگشت بنامه مورخ ۱۱ بهمن ١٣۷۳ در خصوص برقراری حق معیشت برای خانواده، برابر پاسخ رسیده از هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشاورزی برابر تبصره ذیل ماده ۱۵ قانون رسیدگی به تخلفات اداری در حال حاضر اقدامی نسبت به تقاضای شما مقدور نمیباشد. ج

مرتضی سخن‌سنج

رئیس سازمان کشاورزی استان مازندران

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]