[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

بسمه تعالی

شورای اسلامی کرسگان

تاریخ ٢١ مرداد ۶۲

شماره ۱۹۶

پیوست ......

 

شبکه بهداری شهرستان فلاورجان

با سلام عطف به نامه شماره ٣٧٢٢ – ٩/ ش/١٢ [تاریخ:] ۵ مرداد ۶۲ مبنی بر انشعاب آب بدون کنتور به آقای کیهان زارعی به استحضار میرسانیم چون نامبرده در محل به مسلک بهائیت خود اقرار نموده است و مردم از  ما خواسته اند که چون شما نماینده ما هستید مجاز به دادن آب به نامبرده نیستید لذا ما از دادن انشعاب به نامبرده معذوریم. /

۱۶- ۴۶

٧/-٢ [تاریخ:] ۱۵ خرداد ٨٩

شورای اسلامی کرسگان

[امضا روی مهر رسمی]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]