[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

دانشگاه آزاد ایران

دانشگاه ابوریحان

مدرسه عالی ترجمه

مدرسه عالی شمیران

دانشگاه دماوند

پژوهشکده فرهنگ ایران

دانشکده علوم سیاسی و اجتماعی

دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی

دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی

مدرسه عالی ادبیات و زبانهای خارجی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت فرهنگ و آموزش عالی

مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی

شماره ۱۵۵۴-پ

تاریخ ۱۴ خرداد ۶۲

پیوست.ندارد

بسمه تعالی

 

حکم تجدیدنظر شورای پذیرش

خانم ترانه نویدی مقدم

دانشجوی رشته زبان انگلیسی دانشکده دماوند سابق دانشگاه----- شماره دانشجوئی----- سال ورود به دانشگاه ۱۳۵۷ تعداد واحد گذرانده ۵۴ معدل کل-----اعتراض شما در تاریخ ٢٧ اردیبهشت ۶۲واصل شده و رسیدگی مجدد به پرونده‌تان و اعتراض‌نامه و اسناد و مدارک ضمیمه آن در تاریخ ١٠ خرداد ۶۲ شروع و در تاریخ ١٢ خرداد ۶۲خاتمه یافته است و رأی نهائی شورای پذیرش باتفاق آراء بقرار زیر است:

١- بعلت باقی بودن بر مواضع انحرافی

٢-

٣-

۴-

۵-

بنابر:

گزارش گروه تحقیق----- اسناد و مدارک موجود----- شواهد مورد وثوق شورای پذیرش-- ×-- اقرار خودتان-- ×--نظر به نهادها و ارگانهای قضائی و انتظامی----- و با در نظر گرفتن ادعای توبه شما و ضوابط چگونگی برخورد با مدعیان توبه----- مطابق ماده/مواد یک بند د آئین‌نامه اجرائی پذیرش دانشجویان مرحله دوم انتقال و دانشجویان تعلیقی مرحله اول که به شماره ١٧٢/م تاریخ ٢٩ فروردین ۶۲توسط وزیر محترم فرهنگ و آموزشعالی به دانشگاه‌ها ابلاغ شده است.

با ادامه تحصیل موافقت نمیشود --×-- با ادامه تحصیل شما موافقت میشود

به مدت دائم تحصیلاتتان به حالت تعلیق در می‌آید و در صورتی که طی این مدت مورد نقضی بر ادعای پشیمانی و توبه‌تان مشاهده نگردد میتوانید به تحصیلات خود ادامه دهید.

در ضمن طبق ضوابط فوق نمیتوانید بنابر ضوابط اعطای گواهینامه معادل فوق دیپلم و معادل لیسانس به دانشجویان مصوب ٢٢ شهریور ۶۱ستاد انقلاب فرهنگی درخواست گواهینامه نمائید.

در صورتی که به رأی صادره معترض هستید میتوانید اعتراض خود را با اسناد و دلائل احتمالی ظرف ١٠وز از تاریخ وصول این نامه با ذکر نشانی دقیقتان و با پست سفارشی دو قبضه برای رئیس دانشگاه بفرستید تا ایشان اعتراض شما و ضمائم آن را به همراه پروندهء کامل پذیرشتان جهت تصمیم‌گیری نهائی برای شورای مرکزی پذیرش ارسال نماید.

 [صفحه]- ٢

تذکر: از مراجعات مکرر و بی‌مورد به دانشگاه یا سایر مسئولین خودداری نمائید.

١-به اعتراض‌هایی که فاقد آدرس دقیق دانشجوی معترض باشد ترتیب اثر داده نخواهند شد.

٢-شورای مرکزی پذیرش تا پایان سال جاری پس از وصول اعتراض و پرونده‌تان به شما پاسخ خواهد داد.

توضیحات: برای شنیدن توضیحات و راهنمائی بیشتر می‌توانید به روابط عمومی شورای پذیرش مراجعه نمائید.

[امضا روی مهر رسمی]

[آدرس]

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]