[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

شماره پرونده

رونوشت

صفحه

مورخه

بسمه تعالی

تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۷۱

کلاسه پرونده ۷۰ / ۱۶ / ۱۲۵

 شماره دادنامه ۸۲۳

مرجع رسیدگی – شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری

شاکی – آقای دکتر جمشید فارسی به نشانی ندارد

طرف شکایت –سازمان دامپزشکی کشور

موضوع شکایت و خواسته- عدم صدور پروانه اشتغال به حرفه دامپزشکی

گردشکار – شاکی با تقدیم داد خواست و ضمائم آن بدیوان عدالت اداری علیه سازمان دامپزشکی کشور در مورد عدم صدور پروانه اشتغال به حرفه دامپزشکی شکایت نموده و ضمن شرح مطالبی در این زمینه رسیدگی و صدور حکم شایسته را خواستار گردیده که پیش از وصول دادخواست و ارجاع آن به این شعبه تحت کلاسه فوق ثبت در جریان تبادل لوایح قرار گرفته است. طرف شکایت سازمان دامپزشکی کشور به شرح لایحه جوابیه شماره ۴۴۰۷۵ -[تاریخ:] ۱۰  دی  ۱۳۷۱ اقدام به پاسخگویی نموده است.

شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری به تاریخ فوق جهت رسیدگی به پرونده مارالذکر تشکیل و پس از بررسی محتویات پرونده و ملاحظه نظریه مشورتی آقای نوروزیان مشاور دیوان ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر مبادرت به صدور رأی مینماید.

 

رأی دیوان

در خصوص شکایت آقای دکتر جمشید فارسی بطرفیت سازمان دامپزشکی کشور مبنی بر عدم صدور پروانه اشتغال حرفه دامپزشکی بشرح پرونده کلاسه ۷۰ / ۱۶ / ۱۲۵ این شعبه قطع نظر از اعتقاد نامبرده به فرقه بهائیت نظر باینکه سازمان طرف شکایت طی نامه شماره ۹ / ۲۱۷ / ۳۰۴۷۹ – [تاریخ:] ۹ آبان ۱۳۶۸ خطاب به سرپرستی گروه بازرسی وزارت کشاورزی بهائیگری را عامل دست صهیونیسم و امریکا معرفی نموده و دیوان عدالت از رسیدگی بماهیت امر سیاسی مذکور فارغ است لذا در حال حاضر تضییع حقی مشهود نیست و حکم به رد شکایت صادر و اعلام میشود این رأی قطعی است. د

 

[اسم ناخوانا]

رئیس شعبه ۱۶ عدالت اداری

[امضا]

[مهر ناخوانا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]