[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 [آرم]

سازمان تأمین اجتماعی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

شماره ۱۷۳۴۶

تاریخ (ناخوانا)

پیوست

سازمان تأمین اجتماعی استان فارس

بسمه تعالی

 

به: آقای عباسعلی زارعیان جهرمی بنشانی شیراز [آدرس]

از: شعبه ٣ شیراز

موضوع: شکوائیه

بازگشت به شکوائیه مورخ ۴ تیر٧٠ بدینوسیله اعلام میدارد قطع مستمری بازنشستگی شما بر اساس رأی شماره ه ت ب پ/= ۲۴۸۲ / ۳۴۸ مورخ ٢ مهر۶۲ هیئت تجدیدنظر بر بازسازی نیروی انسانی وزارت نفت و حکم شماره  ۴۱۴۲ مورخ ٩ آبان ۶۱ اداره امور بازنشستگی انجام پذیرفته و متأسفانه هیچگونه اقدامی از طریق این شعبه میسر نمیباشد. / ر۴ / ۴

شعبه ٣ شیراز

[اسم و امضا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]