[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

 

جزوه دان:----- پرونده ----- صفحه ----- رونوشت ----- مورخه -----

 

بسمه تعالی

تاریخ ۲۵ مهر ۱۳۶۹

کلاسه پرونده ۵-۶۸/۱۸۱۳

شماره دادنامه ۶۸۰

 

مرجع رسیدگی – شعبه پنجم دیوان عدالت اداری

شاکی– عباسعلی کزارعیان[زارعیان]  جهرمی ساکن شیراز [آدرس]

 

طرف شکایت – اداره امور بازنشستگی صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران

موضوع شکایت و خواسته – برقراری حقوقی بازنشستگی و مستمری

 

گردشکار – دادخواست شاکی پس از ثبت بکلاسه عمومی شماره ۵ /۶۸ /۱۸۱۳ دیوان عدالت اداری و ارجاع آن بشعبه اول بکلاسه فوق در این شعبه ثبت و پس از انجام تشریفات مقدماتی در وقت فوق‌العاده به ریاست امضاکننده زیر و مشاورت آقای پرویز تحت رسیدگی است که با توجه به محتویات آن و پاسخ واصله از خوانده و نظریه کتبی مشاور ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی دیوان

آقای عباسعلی کزارعیان [زارعیان]  جهرمی فرزند محمد علیه اداره امور بازنشستگی صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران اعلام شکایت نموده و توضیح داده است که از خرداد ماه سال ۱۳۶۱ مستمری بازنشستگی وی قطع گردیده و متذکر شده در این خصوص به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه نموده که علت قطع مستمری را عضویت در فرقه بهائیت عنوان نموده‌اند با توجه به اصول ۱۴ و ۱۹ و۲۰ /۲۳ قانون اساسی استدعای رسیدگی و صدور حکم را دارد با عنایت به لایحه جوابیه شماره ۶۹۳۰ – ۳۱ شهریور ۱۳۶۹ سازمان تأمین اجتماعی که قطع حقوق بازنشستگی شاکی را ناشی از رأی شماره [ه] ب /۳ /۱۵۵- ۲۵ مرداد ۱۳۶۱ هیئت بدوی بازسازی نیروی [انسانی] صنعت نفت به اتهام عضویت در فرقه ضاله بهائیت موضوع بند ۸ ماده ۲۹ قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۵ مهر ۱۳۶۰ مستند به بند ۱۱ ماده ۲۰ قانون مذکور دانسته قطع‌نظر از ماهیت رأی و صحت‌وسقم آن نظر به اینکه مهلت تسلیم شکایت از آراء هیئت‌های بازسازی نیروی انسانی به‌موجب تبصره ذیل ماده ۲۸ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات اداری تا تاریخ ۲ مهر ۱۳۶۵ بوده و شاکی در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۳۶۸ مبادرت به تقدیم دادخواست نموده بنابراین به لحاظ پایان یافتن مهلت قانونی شکایت وی قابل‌رسیدگی در دیوان عدالت اداری نبوده لذا قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد./م.ت

اشراقی

رئیس شعبه پنجم دیوان عدالت اداری

 

[یادداشت‌های دستنویسی پائین صفحه]:

در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۶۹ ابلاغ شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]