[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

اداره/ناحیه -----

شماره. -----

تاریخ -----

پیوست -----

 

[آرم]

وزارت راه

 راه‌آهن دولتی ایران

 

۲۵ / ۵۱۷۶- [تاریخ:] ١٢ اردیبهشت ۴۱

اداره کارگزینی راه‌آهن دولتی ایران

چون آقای عباس قوامی ١٣٩٨-ک-٣٨١٠/ب در برگ درخواست کار خود مذهب را بهائی قید کرده بود از طرف آن اداره صدور احکام او مورد اشکال واقع شد لذا نامبرده درصدد شکایت برآمده و با نخست‌وزیری مکاتبه نمود که منتج به صدور نامه شماره ٢ / ۱۳۴۴۷ - ١٠٨٢ / ٣٧نخست‌وزیری به‌عنوان آن اداره گردید و آن اداره طی نامه شماره ١٢٣٣٩٣ / ۱۱۵۱ و ۲۴۵۸۵ - [تاریخ:] ۴ بهمن ٣٧ پاسخ نخست‌وزیری را داده‌اند و چون دیگر دستور اقدام از طرف نخست‌وزیری صادر نگردید موضوع مختومه تلقی می‌گردد و از گواهی کلیه مدت خدمت مشارالیه معذور است.

از طرف مدیرکل بازنشستگی کشوری. مصطفی کاظمی

۱۶۶۸۹- [تاریخ:] ٢٢ خرداد ۱۳۴۱

رونوشت جهت اطلاع به اداره ارتباطات راه‌آهن فرستاده می‌شود خواهشمند است دستور فرمانید مراتب را به آقای عباس قوامی ابلاغ نمایند.

رئیس اداره کارگزینی. ورنوس

[یادداشت دستنویس]

۲۱۵۸

۲۷ اردیبهشت ۴۱

 

رونوشت جهت اطلاع آقای قوامی ارسال میگردد.

رئیس اداره ارتباطات و علائم.

آرام

 

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]