[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

شورایعالی قضائی

دیوان عدالت اداری

تاریخ----- ۱۳۶

شماره-----

پیوست-----

"بسمه تعالی"

تاریخ رسیدگی ۱۳۶۸ آبان ۱۵

کلاسه پرونده ٧/ ۶۸/ ۴۴۶

شماره دادنامه ۶۸/ ٧٣٨

مرجع رسیدگی- شعبه هفتم دیوان عدالت اداری

شاکی- بانو ثریا صمیمی فرزند ضیاءالله بنشانی [حذف شده]

طرف شکایت- شرکت دخانیات ایران

موضوع شکایت و خواسته- اعتراض به قطع حقوق بازنشستگی و دادن حقوق قطع شده

 

گردشکار – دادخواست شاکی پس از ثبت دفتر کل دیوان عدالت اداری و ارجاع باین شعبه و ثبت آن بکلاسه فوق و پس از انجام تشریفات مقدماتی قانونی هیئت شعبه در وقت فوق‌العاده به ریاست امضاء کننده ذیل و مشاورت آقای حاجی رستمی، تشکیل و با بررسی محتویات پرونده و پاسخ واصله از مشتکی‌عنه و اخذ نظریه کتبی مشاور بعد از انجام مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و بشرح آتی مبادرت و بصدور رأی مینماید.

 

"رأی دیوان"

بانو ثریا صمیمی فرزند ضیاءالله طی دادخواست تقدیمی اعلام کرده که حقوق ویرا به اتهام بهائی بودن قطع کرده‌اند و به بهائی‌زاده بودن خود نیز معترف است ولی او عدم بهائیت یا برگشت خود را از بهائیت مطلبی را عنوان نکرده شرکت دخانیات طی لایحه جوابیه شماره ۴۳۷۴۹- ۲۴ مرداد ۶۶ پاسخ داده که وی باتهام عضویت در فرقه ضلاه بهائیت در هیئتهای بدوی و تجدیدنظر بازسازی بانفصال دائم محکوم شده و حقوق وی نیز قظعی گردیده بنابمراتب و با عنایت باینکه نامبرده از نحوه صدور آراء بازسازی ایراد و اعتراض موجهی ننموده و بهائی بودن وی در نظر هیئتهای بازسازی محرز و مسلم گردیده است لذا شکایت بنحو مطروحه موجه نبوده محکوم به رد است و این رأی قطعی و غیر قابل تجدید نظر در این ایوان است./غ

رئیس شعبه هفتم دیوانعدالت اداری- سید محمود نوریزاده

[مهر:] رونوشت برابر با اصل است

[امضا]

[یادداشت دستنویسی تاریخ در پایین صفحه]

در تاریخ ١٨ فروردین ۶۸ یک برگ دادنامه

[امضا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]