[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

 

شماره پرونده -----

صفحه -----

رونوشت -----

مورخه -----

 

بسمه تعالی

دادنامه شماره ۸٢۹

مورخ ۱۵ بهمن ۱۳۷۰

پرونده کلاسه ۷۰ /۳ /۵۹۴

مرجع صادر کننده رأی: شعبه سوم دیوان عدالت اداری.

آقای آقاجان مکملی رئیس شعبه و آقای سیف‌اله نیک مشاور شعبه

شاکی آقای عباسعلی زارعیان جهرمی فرزند محمد ساکن شیراز- [آدرس]

 

طرف شکایت – هیات بازسازی شرکت نفت جمهوری اسلامی ایران

خواسته – تقاضای ابطال رأی هیات مذکور

جریان پرونده – شاکی در تاریخ ۳ آذر ۷۰ دادخواستی بخواسته بالا به دیوان عدالت اداری تقدیم که پس از ثبت و ارجاع به این شعبه نسخه دوم دادخواست و اوراق پیوستی برای طرف شکایت ارسال طی شماره – ح / د / ۴۰۲ / ۴۰۱۷ / ۳۹۶۳ – ۹ بهمن ۷۰ پاسخ داده‌اند که پیوست پرونده امر می‌باشد با انجام تشریفات قانونی. سرانجام در تاریخ ۱۵ بهمن ۷۰ شعبه سوم با حضور رئیس و مشاور تشکیل پس از بررسی محتویات پرونده و اظهارنظر مشاور شعبه و اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی دیوان

آقای عباسعلی زارعیان جهرمی بطرفیت هیأت بازسازی شرکت نفت جمهوری اسلامی ایران دادخواستی بکلاسه مندرج در بالا تقدیم داشته و نسبت به صدور رأی هیات بازسازی نیروی انسانی وزارت نفت مبنی بر انفصال دائم از خدمات دولتی و مؤسسات وابسته بدولت پس از بازنشستگی معترض گردیده و بشرح دادخواست تقاضای رسیدگی نموده پاسخ واصله از اداره حقوقی شرکت ملی نفت ایران بشماره ح / د /۴۰۲ / ۴۰۱۷ / ۳۹۶۳ – مورخ ۹ بهمن ۱۳۷۰ اجمالاً حاکیست که شکایت خارج از فرجه قانونی بوده و رسیدگی طبق مقررات صورت گرفته است که با توجه بمحتویات پرونده نظر بر اینکه حکم انفصال از خدمت باستناد رأی هیأت بازسازی صورت گرفته و مستنداً به تبصره ۲ ذیل ماده ۲۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری آراء هیئت‌های بازسازی تا تاریخ ۲ مهر ۱۳۶۵ قابل شکایت در دیوان عدالت اداری بوده علی‌هذا شکایت شاکی در تاریخ ۳ آذر ۱۳۷۰ خارج از فرجه قانونی بوده قرار عدم استماع شکایت صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره قطعی است. / ۱. ب

مکملی

رئیس شعبه سوم دیوان عدالت اداری

[امضا روی مهر رسمی]

 

[یادداشت دستنویس پائین صفحه]

در تاریخ ۱۷ اسفند ۷۰ ابلاغ شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]