[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

قوۀ قضائیّه

دادگاه انقلاب اسلامی-----

 

تاریخ:٧ /۲/۸۱

شماره: ۲/ش/٨١/۶۴

پیوست

 

دادنامه

 

بسمه‌تعالی

به تاریخ ۷/۲/۱۳۸۱ شعبۀ دوّم دادگاه انقلاب اسلامی تهران در وقت فوق‌العاده به تصدّی امضاء کننده ذیل تشکیل‌شده است پرونده کلاسۀ شمارۀ ۸۰/۲ ۶۱/۶۹/ تا/۳۹۲۳۲/۱ محکوم علیها خانم پروین دخت مهاجر جاسبی فرزند لطف‌الله در ارتباط با گزارش مورّخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۰ قاضی شعبۀ ۵ اجرای احکام راجع به تقاضای نامبرده تحت نظر قرار دارد.

گردشکار

محتویات پرونده حاکی است پروندۀ فوق [التوصیف اتهامی] خانم پروین دخت مهاجر جاسبی فرزند لطف‌الله داعی به عضویت در فرقه ضالۀ بهائیّت و خروج از کشور در سال ۶۹ در دادسرای انقلاب اسلامی سابق تهران تشکیل و پس از انجام تحقیقات لازم صدور کیفرخواست در شعبۀ سوّم دادگاه انقلاب اسلامی مورد رسیدگی و به‌موجب دادنامه بدوی شمارۀ ۲۲۵۴۰ مورّخ ۲۸/۱۲/۶۹ و تأییدیۀ ۱۶/۷/۱۳۷۰ ریاست محترم شعبۀ اوّل دادگاه انقلاب اسلامی تهران حکم مصادرۀ کلیّۀ اموال نامبرده اعم از موارد شناخته‌شده و غیر آن به نفع بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی صادر می‌گردد در اجرای رأی مرقوم به‌طوری‌که بنیاد مذکور گزارش نموده است تنها اموال شناسایی‌شده از محکوم‌علیه یک قطعه باغچه به شماره پلاک ثبتی ۱۳۰۲/۵۳ واقع در مسلّم آباد شهریار حوزۀ ثبتی کرج مشتمل بر یک باب منزل مسکونی می‌باشد. در پی مراجعت نامبرده و تقاضای وی مبنی بر تعیین مستثنیّات با وجودیکه طی دادنامۀ شمارۀ ۲/ش/۸۰/۷۰ مورّخ ۷/۳/۸۰ دادگاه قبلاً نیز اظهارنظر گردیده است نتیجتاً با توجّه به گزارش ۲۰۷۸/۸/۱/۱۱ مورّخ [۱/۴/۸۰] معاونت حقوقی بنیاد مستضعفان جانبازان انقلاب اسلامی مبنی بر تعیین مستثنیّات و تصمیم شمارۀ ۱۹/۸۰/ه مورّخ ۲/۸/۸۰ ستاد نظارت و پیگیری پرونده‌های موضوع اصل ۴۹ قاضی شعبۀ پنجم اجرای احکام طی گزارش صدرالذکر با استناد به تبصره‌های ۱ و ۲ مادّۀ ۱۹ اصلاحیّه آیین‌نامه نحوه رسیدگی به پرونده‌های موضوع اصل ۲۹ پیشنهاد تعیین مستثنیّات نموده است که پس از ارجاع به این شعبه و استماع اظهارات محکوم علیها و استعلام سوابق ثبتی ملک مورد استرداد پس از اخذ پاسخ ختم دادرسی را اعلام به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی دادگاه

در خصوص گزارش قاضی شعبۀ پنجم اجرای احکام راجع به تقاضای خانم پروین دخت مهاجر جاسبی فرزند لطف‌الله مبنی بر تعیین مستثنیّات به شرحی که فوقاً گذشت به‌موجب دادنامۀ شمارۀ ۲۲۵۴۰ مورّخ ۲۸/۱۲/۶۹ و تأییدیه ۱۶/۷/۷۰، ریاست محترم وقت محاکم ویژۀ اصل ۴۹ کلیّۀ اموال نامبرده به اتهام عضویّت در فرقۀ ضالّۀ بهائیّت و خروج از استیمان به نفع بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی محکوم‌به مصادره گردیده است که در اجرای رأی مرقوم تمامی شش‌دانگ ملک پلاک ثبتی ۱۳۰۲/۵۳ واقع در قریه مسلّم آباد کرج به مساحت ۱۷۶۲ متر مربّع به تملّک قطعی بنیاد مذکور درآمده است [النهایه] با توجّه به اینکه نامبرده سال ۱۳۶۰ از کشور خارج و مدّت حدود ۱۹ سال با سایر اعضاء خانوادۀ خود در آلمان ساکن و مقیم شده است و اخیراً تنها به ایران مراجعه و تقاضای مستثنیّات نموده با بررسی‌های به‌عمل‌آمده برای دادگاه احراز نگردید که اولاً ایشان واقعاً قصد سکونت در ایران را دارد و ثانیاً نیاز به مستثنیّات داشته باشد و لذا استناداً به مادّۀ ۱۹ آیین‌نامه نحوۀ رسیدگی به پرونده‌های اصل ۴۹ قانون اساسی خواسته خانم پروین دخت مهاجر جاسبی مبنی بر تعیین مستثنیّات برای وی رد می‌گردد حکم صادره پس از ابلاغ ظرف مدّت ۲۰ روز قابل‌تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد ۲۳/

رئیس شعبۀ دوّم دادگاه انقلاب اسلامی تهران

عبد [ناخوانا] محمدی

[امضا روی مهر رسمی]

تعرفه اداری پرداخت شد

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]