[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

سازمان آموزش و پرورش استان فارس

 

مدیریت آموزش و پرورش

شهرستان آباده

 

شماره ۷۱ /۹۷۹۴ / ۲۳۲۰

تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۸۳

پیوست -----

 

به نام خدا

 

آقای عین اله صمیمی آموزگار بازنشسته انفصال از خدمات دولتی

سلام علیکم

با احترام عطف به مرقومه ۱۴ بهمن ۸۲ جنابعالی تحت عنوان مقام معظم رهبری در ارتباط با برقراری حقوق بازنشستگی به اطلاع می‌رساند. چون جنابعالی به اتهام عضویت در فرقه ضاله بهائیت بر اساس مفاد دادنامه شماره ۴۷۴۰ مورخ ۳ آذر ۶۴ صادره از شعبه ۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به استناد قانون پاکسازی به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم و قطع حقوق گردیده‌اید لذا برقراری حقوق شما مستلزم صدور و ارائه حکم از مراجع قضایی بوده و برقراری حقوق شما از حیطه اختیارات قانونی این مدیریت خارج می‌باشد /ه –

علیرضا فرود

مدیر آموزش و پرورش شهرستان آباده

[امضا]

۲۳ اردیبهشت ۸۳

[امضا]

[مهر]

 

گیرنده: رونوشت

سازمان آموزش و پرورش استان فارس عطف به شماره ۷۱ / ۲۰۱۰ / ۱۳۸۲۷ مورخ ۱۴ اردیبهشت ۸۳ جهت اطلاع و اقدام مقتضی بانضمام دو برگ مدارک قطع حقوق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]