[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آدرس]

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت دفاع ملی و پشتیبانی نیروهای مسلح

تاریخ ٣٠ دی  ١٣۶٨

شماره ١۴۵٩٩ /٠٢ / ٨٠١

پیوست

خواهشمند است در پاسخ باین شماره اشاره شود

بسمه تعالی

شرکت سهامی کارخانجات اتکا

آقای نورالله بابائی

تقاضای مورخ ١٨ دی ١٣۵٨ شما مورد بررسی و رؤیت قرارگرفته است، بدینوسیله باطلاع میرساند، بر اساس تضیقات متخذه هیئت دولت و مراجع ذیصلاح به افرادیکه پیرو مسلک بهائی میباشند حقوق بازنشستگی پرداخت نخواهد شد. شما در متن نامه علناً اذعان نموده‌اید بهائی میباشید لذا از طریق کارخانجات اتکا و سازمان بازنشستگی حقوقی برای شما منظور نخواهد شد و میتوانید در این رابطه به مراجع ذیصلاح مراجعه و کسب تکلیف نمائید. آ.

رئیس‌کل کارخانجات اتکا

محمود رحیمیان

آدرس: قائمشهر. [حذف شده]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]