[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ ۶ اسفند ١٣۳۲

شماره ۵۷۷۹ / ب

پیوست

 

[آرم]

نخست وزیر

 

آقای اسداله رمضانی مدیر سابق آموزشگاه خرمشهر

در پاسخ نامه شماره ۲۶ مورخ ۱۹ آذر ۳۲ و شماره ۳۰ مورخ ۱۹ دی ۳۲ بعنوان جناب آقای مهندس اردشیر زاهدی موضوع تجدید تقاضا برای صدور اجازه افتتاح آموزشگاه بدینوسیله اشعار میشود که با مکاتباتی که بعمل آمده وزارت فرهنگ بنا بنامه شماره ۳۴۳۴ / ب ۶۲۱۷۷ مورخ ۲۸ بهمن ۳۲ از موافقت با درخواست شما امتناع دارند و علت بستن آموزشگاه شما را همانا تظاهر علنی بتبلیغات عقیده بهائیت میدانند و تغییر تصمیم را جایز نمیشمارند بنابراین بهتر است از تجدید تقاضا و مکاتبه خودداری نمائید.

 

بازرسی کل نخست وزیر

[اسم و امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]