[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ ۲۵ اسفند ۳۲

شماره ۶۰۵۳ رب

پیوست

 

[آرم]

 نخست وزیر

 

آقای اسداله رمضانی مدیر سابق آموزشگاه خرمشهر

نامه شماره ۳۷ مورخ ۱۹ اسفند ۳۲ دائر به تجدید تقاضا برای اقدام در افتتاح آموزشگاه واصل گردید. پاسخ کافی تحت شماره ۵۷۷۹ / ب مورخ ۶ اسفند ۳۲ که وصول آنرا هم اشعار داشته بودید داده شد و تصور نمیرفت زاید براین به نامه نگاری و اصرار و اتلاف وقت مبادرت نمائید و استنباط وزارت فرهنگ را رد و نفی کنید. حالا هم ضمن نامه شماره فوق خودتان تلویحاْ اعتراف مینمائید که دارای مسلک مردود بهائیت هستید فقط از تبلیغ تبری و تحاشی نموده‌اید که بهیچوجه تصور نمیرود ضمن دروس کلاس بنحوی مبادرت باضلال دانشجویان نشود و بهرحال باید دیگر در این باب تقاضائی ننمايید که بلا جواب خواهد ماند.

از طرف کفیل بازرسی کل نخست وزیر

 حسین رامتین

[امضا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]