[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

سازمان جنگلها و مراتع کشور

بسمه تعالی

تاریخ ٢٧ اسفند ۱۳۵۹

شماره٣٢/ ١٠٠/ ۲۴۱۷۵

پیوست-----

 

آقای حسین فاطری

 در پاسخ درخواست مورخ  ١ بهمن۱۳۶۹باطلاع میرساند که قطع حقوق بازنشستگی شما بر اساس پیشنهاد هیئت پاکسازی و سالمسازی سابق وزارت کشاورزی و در اجرای دستور مورخ ١٣خرداد ۶۰ وزیر اسبق وزارت کشاورزی بعلت عضویت در فرقه بهائیت بوده است لذا با توجه بمراتب فوق مجوزی در مورد برقراری حقوق بازنشستگی شما وجود ندارد. خ

محمدکاظم پهلوان ملی معاون اداری و مالی

[امضا]

[آدرس]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]