[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره ۷۵۱۴۶/ ۵-۶

تاریخ ۶ اسفند٧٠

پیوست

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

[آرم]

سازمان تأمین اجتماعی

 

بسمه تعالی

به: آقای حبیب اله دانشجو بآدرس: [حذف شده]

موضوع: شکوائیه

عطف به شکوائیه جنابعالی بعنوان دفتر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی باطلاع میرساند: شما در ارتباط با عضویت در فرقه ضالّه بهائیت موضوع بند ٨ ماده ٢٩ قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۵ مهر۱۳۶۰، مستند به بند ١١ ماده ٢ قانون مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و مؤسسات وابسته به آن محکوم گردیده‌اید که بر اساس ماده ٢٧ همین قانون فقط کسور بازنشستگی شما قابل استرداد بوده و پرداخت مستمری مقدور نمیباشد. ۳۵-٢٩/-١١

یحیی جعفری

مدیرکل مستمریها

[امضا]

رونوشت به:

-دفتر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بازگشت

به نامه شماره ۲۹۰۵۹/ ٧٠/ د مورخ  ۱۶ بهمن٧٠ جهت استحضار

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]