[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

 

دادنامه

دادگاه -----

فلاتتبعوا الهوی ان تعدلوا

 

تاریخ: -----۱۳۸

شماره: -----

پیوست: -----

 

 

 

کلاسه پرونده: ۱۳۵۲۷-۸۱

شماره دادنامه: ۸۳-۸۴

تاریخ رسیدگی: ۲۹ تیر ۸۴

مرجع رسیدگی: دادگاه انقلاب اسلامی ویژه فرمان ولی‌فقیه و اصل ۴۹ فارس.

خواهان: عزت اله روانبخش، فرزند محمد ساکن شهرستان دنا، روستای کتا، منزل شخصی.

خوانده: آقای عزیز رضوان‌خو، فرزند یار محمد ساکن شهرستان دنا، روستای کتا، منزل شخصی.

خواسته: اثبات مالکیت یک قطعه زمین واقع در روستای کتا.

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده به دادگاه انقلاب اسلامی ویژه فرمان ولی‌فقیه و اصل ۴۹ فارس تقدیم که به کلاسه فوق ثبت گردیده در تاریخ ۲۹ تیر ۸۴ در وقت مقرر نوبتی جلسه دادگاه بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل است. دادگاه با استعانت از خداوند بزرگ و با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رأی می‌نماید:

رأی دادگاه:

در خصوص دادخواست خواهان آقای عزت‌الله روانبخش بطرفیت آقای عزیز رضوان‌خو بخواسته اثبات مالکیت یک قطعه زمین واقع در روستای کتا از توابع شهرستان دنا با توجه به محتویات پرونده نظر باینکه کلیه اموال خواهان بموجب دادنامه شماره ۱۶۵۸ مورخ ۲۹ فروردین ۷۳ و دادنامه اصلاحی شماره ۲۴-۸۱ مورخ ۲۴ اردیبهشت ۸۱ بنفع ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) مصادره گردیده است لذا با توجه به مراتب مذکور دعوی خواهان متوجه خوانده نمی‌باشد. باستناد بند ۴ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام میگردد. رأی صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف مدت ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. / ی

 

جابر بانشی

رئیس دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل ۴۹ فارس

 

[مهر:] رونوشت برابر با اصل است [امضا]

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

تاریخ ابلاغ ۶ [؟] ۸۴ [امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]