[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

دادنامه

 

«فلاتتبعوا الهوی اًن تعدلوا»

شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران

 

شماره دادنامه: ٩٢٠٩٩٧١۵١۵٨٠٠٩١۶

شماره پرونده: ٩١٠٩٩٨١٩٩٢١٠٠۶٣۴

شماره بایگانی شعبه: ٩٢٠٢٠٠

تاریخ تنظیم: ۴ آبان ١٣٩٢

پیوست: -----

 

پرونده کلاسه ٩١٠٩٩٨١٩٩٢١٠٠۶٣۴ شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧١۵١۵٨٠٠٩١۶

تجدیدنظر خواهان: ١- آقای علی احمدی به نشانی [حذف شده] ٢- آقای محمود پیری به نشانی [حذف شده] ٣- آقای کیانوش نعیمی به نشانی [حذف شده] ۴- آقای جهان بخش صمیمی با وکالت آقای علی تقوی به نشانی تهران – بالاتر از میدان ولیعصر – خ – زرتشت – زرتشت غربی – بعد از بیمارستان مهر – پلاک ٨٢

تجدیدنظر خواندگان: ١- آقای نادعلی فلاح پور ٢- آقای جواد درخشان همگی به نشانی چهاردانگه روستای ایول

تجدیدنظر خواسته: دادنامه شماره ٩١٠٩٩٧١٩٩٢١٠٠٩٢۴ – ٧ اسفند ١٣٩١ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش چهاردانگه

 

رأی دادگاه

آقایان: ١- علی احمدی ٢- محمود پیری ٣- کیانوش نعیمی ۴- علی تقوی بوکالت از آقای جهانبخش صمیمی از آقایان ١- سیدجواد درخشان فرزند سید محمود ٢- نادعلی فلاح‌ پور فرزند محمد به اتهام ایجاد مزاحمت در کشت زمین شکایت نموده‌اند اما ریاست محترم شعبه اول دادگاه عمومی بخش چهاردانگه در دادنامه شماره ٩١٠٩٩٧١٩٩٢١٠٠٩٢۴ – ٧ اسفند ١٣٩١ رأی بر برائت متهمان صادر فرمود آنگاه شکات به تجدیدنظر خواهی روی آورده‌اند و دادگاه به تحقیقات دیگری دست زده است اینک با نگرش به مندرجات پرونده تجدیدنظر خواهی را درست می‌انگارد زیرا: ١- برابر صورتجلسه ٢۶ مهرماه ١٣٩١ پاسگاه متهمان مانع از کشت شکات شده‌اند «ص ١٠» ٢- متهمان اقرار کرده‌اند که شکات مالک زمین هستند چون مجوز کشت نداشتند به آنها گفته شد که از کشت زمین خودداری کنند.

٣- گواهان به سود شکات و به زبان متهمان گواهی داده‌اند که با نگرش به مراتب پیشگفته بزه مزاحمت ثابت و محرز است با گسیختن دادنامه دادگاه نخستین مستنداً به ماده ۶٩٠ قانون مجازات اسلامی و با در نظر داشتن بند ٢ از ماده ٣ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین هر یک از متهمان را افزون بر رفع مزاحمت به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی به سود دولت محکوم مینماید رأی صادره قطعی است.

 

رئیس شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران

کاظمی ویسری

[امضاء روی مُهر رسمی]

[مهر] فتوکپی / رونوشت برابر اصل است

مدیر دفتر دادگاه عمومی بخش چهاردانگه

 

مستشار دادگاه

اصغری واسکسی [امضاء]

١٧ دی ١٣٩٢

 

[یادداشت دست‌نویسی در بالای صفحه]

٩١٠۴۴۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]