[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

دادنامه

۳ دی ۱۳۷۵

ویژه اصل ۴۹

 

[آرم]

دادگاه انقلاب اسلامی

 

شماره: [ناخوانا]

پیوست: -----

 

بتاریخ مهر ۷۵ شعبه ۱۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران بتصدی امضاکننده زیر تشکیل است پرونده کلاسه ۶۳/ م / ۵۴۴۹۶ در رابطه با خواسته خانم ناهید عنایتی فرزند حق نظر مبنی بر اعتراض به دادنامه ۲۶۲۰۴ مورخ ۶ مهر ۷۲ مطرح رسیدگی میباشد. دادگاه با توجه به بررسی مجموع محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‌نماید.

رأی دادگاه

بحکایت اوراق پرونده در تاریخ ۲۰ آذر ۷۰ سرپرست اجرای احکام وقت از ریاست محترم دادگاههای انقلاب اسلامی تهران تقاضای تعیین تکلیف در خصوص چند فقره ملک از جمله منزل واقع در خیابان حذف شده که متعلق به خانواده عنایتی می‌باشد را نموده است. طی رأی اصلاحی ۲۶۲۰۴ مورخ ۲۱ مهر ۷۱ و ۲۹ شهریور ۷۲ نسبت به موضوع اظهار نظر شد و در تاریخ ۶ مهر ۷۲ ریاست محترم شعبه اول چنین اظهار نظر فرمودند: ((رأی صادره شرعی و بتبع احکام اصلی قطعی و لازم الاجراست. دائره اجرای احکام دادسرای انقلاب اسلامی تهران نسبت به اجرای مفاد حکم صادره اقدام لازم معمول دارد (ص ۲۶۴))) اخیراً خانم ناهید عنایتی با حضور در اجرای احکام عنوان نموده بنده در ۲۶ اردیبهشت ۷۳ به آمریکا رفتم در ۲۲ فروردین ۷۴ برگشتم و تقاضا نموده مفاد دادنامه فوق الاشاره در باره ایشان که مالک پنج دانگ از ششدانگ ملک واقع در خیابان حذف شده می‌باشد اجراء نشود. مراتب از طرف قاضی محترم شعبه دهم به ریاست محترم دادگاههای اصل ۴۹ منعکس و ایشان در ذیل نامه مرقوم فرمودند. «با توجه به محتویات پرونده و اقدامات انجام گرفته موضع قابل تأمل و بررسی است. لطفاً رسیدگی فرموده اعلام نظر فرمائید». پس از پیگیری و اقدامات انجام شده و استعلام از ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) مشخص گردید ملک مذکور به پلاک ثبتی حذف شده به مساحت ۲۵۵ متر مربع در تاریخ ۲۵ خرداد ۷۳ طی سند رسمی به تملک ستاد در آمده و ستاد اجرائی نیز بعنوان مالک، ملک را به سرهنگ پاسدار محمدصادق اشک تلخ فروخته و سند نیز بنام ایشان صادر گردیده و در انتظار تخلیه منزل میباشد. با توجه به مراحلی که طی شده تنها تخلیه ملک مطرح است نه اجرای دادنامه و موضوع در ایران بودن یا نبودن خانم ناهید عنایتی فرع بر قضیه اصلی است و لذا در صورت موافقت حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای نیری ریاست محترم دادگاههای ویژه فرمان مورخ ۱۶ شهریور ۶۸ در قبال پنج دانگ ملک متعلق بنامبرده بلحاظ اینکه ابطال اسناد تبعات سوء در بر خواهد داشت ملک دیگری معادل ارزش آن بوی واگذار شود. / ۱۲

رئیس شعبه ۱۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران

حسین مشایخ

[امضا روی مهر رسمی]

 

[یادداشت دستنویس پائین صفحه]

بسمه تعالی ۲ دی ۱۳۷۵

ملاحظه و بررسی گردید با توجه به جمیع جهات مطروحه در صورتی که ناهید عنایتی فرزند حق نظر قصد اقامت دایم در کشور را داشته باشد با در اختیار گذاشتن یک واحد مسکونی متعارف جهت سکونت وی تا وقتی‌که در قید حیات باشد موافقت میگردد. اقدام شود

[مهر رسمی]

[مهر رسمی با نوشته]

بسمه تعالی قاضی محترم شعبه دهم اجرای احکام چاپ روزنامه رسمی کشور جهت اقدام مقتضی ملاحظه فرمایند.- اجرای احکام دادگاهها

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]