[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

دادگستری کل استان کرمان

 

«فلا تتبعوا الهوی ان تعدلوا»

شعبه ٨ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمان

دادنامه

 

شماره دادنامه: ٩٩٠٩٩٧٣٨٧٠١٠١۵١١

تاریخ تنظیم: ١۶ دیماه ١٣٩٩

شماره پرونده: ٩۵٠٩٩٨٣٨٧٠١٠٠۶٨۴

شماره بایگانی شعبه: ٩۵٠٨٢۶

 

پرونده کلاسه ٩۵٠٩٩٨٣٨٧٠١٠٠۶٨۴ شعبه ٨ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمان تصمیم نهایی شماره ٩٩٠٩٩٧٣٨٧٠١٠١۵١١

خواهان: اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان به نشانی کرمان – خیابان شهید کامیاب – اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان با نمایندگی آقای علی محمد فاتحی گلاب فرزند حسن

خوانده: آقای کمال حسینی نژاد با وکالت آقای رمضان کاردر فرزند رجب به نشانی خیابان ولیعصر – روبروی پارک ملت – خیابان سایه – پلاک ۶٧ واحد ٣ و آقای مصطفی ابراهیم تبار ملکشاه فرزند حسین به نشانی کرمان – خیابان جمهوری – بلوار شفا – کوچه ١۴ پلاک ١۵

خواسته‌ها:

١- مطالبه اجرت المثل اموال

٢- خلع ید

٣- قلع و قمع مستحدثات

گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

 

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان به نمایندگی علی محمد فاتحی گلاب فرزند حسن به طرفیت هیأت امناء قبرستان بهایی به ریاست آقای کمال حسینی نژاد به خواسته خلع ید از ۴٩١٢ متر مربع واقع در پلاک ۴٧٧۶ اصلی بخش ١ کرمان واقع در روستای سیّدی معروف به قبرستان بهائیان کرمان و قلع و قمع مستحدثات بعلاوه اجرت المثل ایام تصرف و خسارت دادرسی، نماینده اداره خواهان اظهار داشته است که قسمتی از اراضی دولتی پلاک ۴٧٧۶ بخش ۱١ کرمان واقع در روستای سیدی که طی صورتجلسه تحویل و تحول با منابع طبیعی به این اداره کل انتقال یافته است (به دلیل قرار گرفتن در محدوده شهر کرمان) و هم اکنون تحت تصدی این اداره کل قرار گرفته است، خواندگان بدون داشتن هر گونه مجوز قانونی اقدام به تصرف و الحاق آن به قبرستان موصوف نموده‌اند ضمن تقاضای خلع ید و قلع و قمع بناهای ایجاد شده محکومیت ایشان به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف را نیز داریم، وکیل خوانده در جلسه دادرسی پاسخ داده است که خلع ید فرع بر اثبات مالکیت می‌باشد از آنجا که خواهان فاقد مالکیت رسمی است تقاضای، رد دعوای ایشان نموده است دادرس محترم پس از جلسه دادرسی مبادرت به صدور قرار عدم استماع نموده است (خواهان در جلسه دادرسی اصول اسناد را نیز ارائه ننموده است) پس از تجدیدنظر خواهی از دادنامه مذکور توسط خواهان دادگاه محترم تجدیدنظر با این استدلال که خواسته خواهان مستدل به سند رسمی بوده و استدلال دادگاه بدوی را متصرف از ماده ٩۶ دانسته و قرار مذکور را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدایت اعاده نموده است، دادگاه با استعلام از اداره ثبت معلوم نموده است که پلاک موصوف با اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت از منابع طبیعی در محدوده اراضی ملی است و در اجرای ماده ١٣٣ قانون ثبت در مالکیت دولت قرار گرفته است و مستثنیاتی هم دارد از جمله قسمتی از قبرستان مورد دعوا، البته صورتجلسه تحویل و تحول از منابع طبیعی به راه و شهرسازی نیز پیوست می‌باشد که احراز سمت خواهان را می نماید، در راستای کشف حقیقت موضوع جهت بررسی دقیق تر که آیا ملک مبحوث عنه در محدوده اراضی ملی قرار دارد یا خیر موضوع به کارشناس ثبتی ارجاع گردیده است (چرا که وکیل خوانده مجدداً بر این ادعا که خواهان مالکیت رسمی است اصرار ورزیده است) و مدعی شده است که ملک مورد نظر متصرفی موکل به صورت عرصه و اعیان و معمور و احیاء شده و مشجر به صورت آبیاری با آب قنات مربوط به سال ١٠٨ می‌باشد) کارشناس منتخب پس از بررسی لازم در فرجه قانونی نظر خود را اعلام نموده و اظهار داشته است که در زمان اعمال ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مساحت قبرستان حدود یک هکتار تعیین گردیده است در حالی که مساحت فعلی قبرستان میزان ۶٧ / ١۵۴١۴ متر مربع می‌باشد، کروکی و عکس‌های هوایی مربوطه را نیز پیوست نموده است نظر کارشناس به طرفین ابلاغ گردید که مورد اعتراض (از سوی خوانده) قرار گرفته موضوع جهت بررسی بیشتر به هیأت کارشناسی ارجاع گردید، هیأت کارشناسی نیز پس از بررسی لازم نظر خود را اعلام و به طرفین ابلاغ گردید که در فرجه قانونی مصون از اعتراض موثر ار سوی طرفین قرار گرفته است، کارشناسان ملک مورد دعوا را قسمتی از محدوده و محصور شده قبرستان بهائی‌ها به مساحت ۵١٠٠ متر مربع با ابعاد شمالاً و جنوباً ۵ / ۴٢ متر غرباً و شرقاً ١٢٠ متر که داخل در محدوده اراضی ملی مزرعه سیدی پلاک ۴٧٧۶ بخش ١ کرمان اعلام نموده است که با توجه به قرار گرفتن اراضی ملی در محدوده شهر در اجرای ماده ١٠ قانون زمین شهری و ماده ٢٠ آیین نامه مذکور اراضی ملی پلاک موصوف به موجب صورتجلسه تحویل و تحول مورخ ٠٨ / دیماه / ١٣٨٧ تحویل اداره مسکن و شهرسازی کرمان به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی شده است، همینطور اعلام نموده‌اند که محدوده مورد دعوا بر روی عکس‌های هوایی سال ١٣۴۶ نیز جانمایی گردیده است که به صورت زمین خالی و فاقد حصر می‌باشد عکس‌های هوایی نقشه و نقاط utm را پیوست نموده‌اند علیرغم ابلاغ نظر مجدداً هیات کارشناسی جهت اخذ توضیح احضار شده‌اند که احد از کارشناسان (آقای حمید کریمی) به نمایندگی از سوس سایر اعضاء حاضر شده است در خصوص میزان دقیق و نوع مستحدثات از وی سوال شد که اظهار داشته است که میزان اراضی ملی که در محدوده قبرستان قرار گرفته است را ۵١٠٠ متر مربع اعلام نموده است نوع تصرفات را حصارکشی و کاشت چند درخت از نوع سرو، کاج در مجاورت دیوار اعلام نموده است و حصارکشی را بعد از اعلام ماده ۵۶ اعلام نموده است (اخیراً انجام شده است) بعلاوه اینکه بنا به عکس‌های هوایی و نظر کارشناسان در زمین مورد دعوا قبری وجود ندارد و زمین خالی می‌باشد باب بررسی‌های صورت گرفته خوانده تا این لحظه به برگ تشخیص موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع با موضوع ملک مبحوث عنه اعتراضی ننموده است و در پاسخ اداره ثبت نیز ملک موصوف در این راستا به منابع طبیعی پس از قرار گرفتن در محدوده شهر به مسکن و شهرسازی انتقال یافته است صورتجلسه تحویل و تحول نیز تنظیم گردیده است بر اساس اعمال ماده ۵۶ قانون موصوف حدود یک هکتار از قبرستان که در تفسیر عکس‌های هوایی تهیه شده در سال ١٣۴۶ قبرستان بوده است به عنوان مستثنیات در نظر گرفته شده است نظر کارشناسان (هر دو نظر کارشناس) موید این موضوع است که بعد از اعمال ماده ۵۶ متصدیان قبرستان بدون مجوز قانونی مبادرت به گسترش محوطه قبرستان نموده و قسمتی از ملک متعلق به دولت را داخل در محوطه قبرستان و حصارکشی نموده و یک ردیف درخت غیرمثمر نیز کاشته‌اند آنچه که از مراتب فوق به خصوص نظرات کارشناسی بر می‌آید خوانده میزان ۵١٠٠ متر مربع از اراضی دولتی را بدون مجوز تصرف و محصور نموده است خواهان نیز مدعی مالکیت و خلع ید نسبت به همین میزان است هر چند در دادخواست اولیه متراژ ۴٩١٢ متر را به صورت حدودی و با ارائه نقشه و نقاط utm مطرح نموده است اما با مطابقت نقشه بر محل کارشناسان متراژ دقیق آن را به میزان ۵١٠٠ متر مربع محاسبه و اعلام نموده‌اند) از طرفی سابقه تصرفات و ایجاد حصار و درختکاری (یک ردیف درخت غیر مثمر کنار حصار) اخیرا و بعد از اعمال ماده ۵۶ صورت گرفته است و با عنایت به مراتب فوق تصرفات خوانده به میزان ۵١٠٠ متر مربع وفق نقشه اعلامی و نقاط utm غیرقانونی و من غیر حق بوده لذا دادگاه ادعای خواهان را وارد تلقی نموده و مستنداً به مواد ٣١٣ به بعد قانون مدنی و ١٩٨ و ۵٠٢ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی حکم به خلع ید خواندگان از میزان ۵١٠٠ متر مربع مطابق نظر کارشناس و نقشه پیوست و قلع و قمع مستحدثات که عبارتند از حصارکشی و یک ردیف درخت غیرمثمر (سرو و کاج) بعلاوه پرداخت هزینه دادرسی وفق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد و اما در خصوص قسمت دیگر خواسته خواهان که عبارت است از اجرت المثل ایام تصرف با عنایت به بررسی‌های لازم خوانده تنها مبادرت به حصارکشی نموده و منفعت خاصی از ملک موصوف استیفاد ننموده است بعلاوه به اینکه برای خواهان نیز منفعت خاصی از ملک موصوف متصرف نمی‌باشد همینطور که از زمین‌هایی مثل این مورد منفعت خاصی نمی‌برد از طرفی حصارکشی خوانده باعث شده است که ملک مبحوث عنه از تصرفات غیرقانونی احتمالی دیگرن معمولاً با احداث بنا ایجاد می‌شود در امان بماند و اینکه خوانده مدت تقریباً مدیدی (علیرغم اطلاع از تصرف خوانده) مبادرت به طرح دعوای خلع ید نموده است قرینه‌ای است که خواهان کسب منفعت (به جز واگذاری) از ملک موصوف را متصور نمی‌دانسته است لذا دادگاه در این قسمت ادعای خواهان را وارد ندانسته و مستنداً به ماده ١٩٧ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف ٢٠ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان کرمان می‌باشد./.

 

رئیس شعبه ٨ محاکم حقوقی کرمان

احمد عسکر پور

 

امضای صادر کننده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]