[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

دادگاه مبارزه با منکرات

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

شماره -----

تاریخ -----

پیوست -----

 

بتاریخ ۳ [ناخوانا] آذر ۶۰ جلسات دادگاه شعبه اول مبارزه با منکرات با حضور نماینده دادستان و متهمان بترتیب:

۱- سید حسین وحدت حق فرزند سید محمد دارنده شناسنامه شماره، ۴۲۰۴۱، افسر اخراجی ارتش اهل شیراز مقیم تهران ۵۷ ساله

۲- منصور مبشر فرزند سلیمان دارنده شناسنامه بشماره ۱۹۶، اهل همدان مقیم تهران

۳- مهدی مبشر فرزند منصور دارنده شناسنامه بشماره ۶۰۵۹، اهل تهران مقیم تهران

۴- قدرت ا[لله] وصلی فرزند امیر دارنده شناسنامه بشماره، ۲۵۵، اهل یزد مقیم تهران ۴۴ ساله

۵- احسان ا[لله] جانمیان فرزند عطاءا[لله] دارنده شناسنامه بشماره، دویست و پنجاه و پنج، اهل نجف‌آباد ساکن تهران تشکیل یافت که بعد از اعلام رسمیت جلسات کیفرخواست توسط نماینده دادستان قرائت گردید و متهمان به دفاع از خود پرداخته و دادگاه نیز سؤالات متعددی را عنوان نمود که متهمان ضمن قبول مسلک بهائیت و عدم تبری خود را بیگناه میدانسته‌اند، دادگاه با عنایت به مجموع محتویات پرونده و گزارشات و بازرسی‌های انجام شده و نیز گفت و شنودهای مکرر با متهمان و احراز صلاحیت مبادرت به انشاء رأی مینمائید.

رأی دادگاه

متهم ردیف اول و دوم نظر به اعتقاد راسخ به مسلک بهائیت و اقدام مجدانه در جهت تبلیغ فرقه ضاله و اینکه متهم ردیف اول با مدیریت شرکتی بنام آسان گاز کلیه فعالیت و تبلیغ بهائیت را تحت پوشش شرکت مذکور بانجام میرسانده و با بهره‌گیری از امکانات شرکت دست به تعلیم و تعلم افراد و اعزام آنها به شهرستانها و نیز تهیه مقالاتی که بقول خودش تظلم نامه به مقامات و در واقع توهین به مقامات و حکومت جمهوری اسلامی بوده است و نیز متهم ردیف دوم با تهیه اوراق انتخابی و ارسال آنها و تشکیل جلسات متعدد بهائیت و با ملاحظه به مدارک مکشوفه از متهمان با تشخیص دادگاه نامبردگان از مصادیق بارز مفسد بوده و حکم باعدام نامبردگان صادر و اعلام میگردد.

متهم ردیف سوم و چهارم و پنجم نظر به عضویت در شرکت مزبور و کشف دستگاههای تکثیر و اوراق تسجیلیه از منازل و محل کار نامبردگان و تسهیل کار تبلیغ و با توجه باعتقاد راسخ ایشان به بهائیت و عدم تبری اتهام نامبردگان محرز و مسلم است و حکم اعدام صادر و اعلام میگردد لیکن نظر به جوانی و جهالت و نیز [ناخوانا] که احتمالاً نامبردگان را وادار به کمک شرکت مزبور میکرده است و با عنایت باینکه متهمان دیگری از جمله آقایان دکتر حسین نجی، فرید بهمردی، نورالدین مرتضائی و متحدیان که از جمله [ارکان اصلی] شرکت آسان گاز بوده و در حال حاضر متواری‌اند و بنظر میرسد که بیشتر اوراق و اشیاء مکشوفه متعلق بآنها باشد لذا دادگاه از محضر شورای عالی قضائی تقاضا دارد که در خصوص متهمان ردیف سه و چهار و پنج تخفیف در مجازات منظور دارد

ضمناً در بازرسیهای معمول از منازل و مراکز بهائیت اسناد مالکیتی بدست آمده است که در رابطه استفاده و تبلیغ بهائیت بوده که از آن جمله اسناد مالکیت متعلق به فرید بهمردی فرزند اسفندیار دارنده شناسنامه شماره چهل و هشت صادره از بیت‌المقدس، ایرج متحدیان فرزند خدا رحیم دارنده شناسنامه شماره صد و شصت و دو صادره از یزد، دکتر حسین نجی فرزند غلامحسین دارنده شناسنامه شماره، ۹۹۶ صادره از تهران و نورالدین مرتضائی راد فرزند حبیب دارنده شناسنامه شماره، ۶، همگی متواری نظر به استفاده من غیر عرف و حق نامبردگان و سایر اعضاء بهائیت از اموال آنها حکم به مصادره اموال غیرمنقول ایشان که در رابطه با تبلیغ بوده است صادر و اعلام میگردد.

رئیس دادگاه شعبه یک دادگاه مبارزه با منکرات مرکز

سید مهدی طباطبائی

[مهر رسمی]

 

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

ضمناً در بازرسی‌های معمول از منازل و مراکز بهائیت اسناد مالکیتی بدست آمده است که در رابطه استفاده و تبلیغ بهائیت بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]